Wij zijn er voor jou!

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is Vlaams sinds 1/1/2017.
 Sinds 1 januari 2017 is de tegemoetkoming een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming en vraag je ze online aan, of laat je je hierbij begeleiden door je ziekenfonds, gemeente of OCMW.
 Je krijgt al een tegemoetkoming of hebt die al aangevraagd in 2016? Je aanvraag of betalingen lopen gewoon door in 2017, je hoeft niets te doen.

Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden?
Een tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
 Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorg hij/zij nodig heeft en het (gezins)inkomen.
 Het is een tegemoetkoming van maximaal 560 euro per maand.
 Wie het krijgt, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of uitgavebewijs te geven. Je kunt er de zorg die je nodig hebt, zelf mee organiseren.
 Vandaag krijgen ongeveer 106.000 mensen deze tegemoetkoming.
 Een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming, waarmee we elke zorgbehoevende in Vlaanderen elke maand een budget willen geven, bovenop de nationale sociale zekerheid, om de zorg die ze nodig hebben, rond zich te organiseren.

Voor wie?
 Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kun je ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag.
 Je moet minstens 7 punten behalen op de 'schaal van zelfredzaamheid'. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom je behandelende arts als je een aanvraag doet.
 Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling.
 Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 65 betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire zorgbijdrage van 50 euro (of 25 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering).

Hoe aanvragen?
Je kan je tegemoetkoming online aanvragen met je elektronische identiteitskaart (eID). Om de vragenlijst in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.
Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Ga naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of naar het OCMW of de maatschappelijk werker van je gemeente.
Om je aanvraag te doen, moet je deze gegevens meebrengen:
 de naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
 je identiteitskaart en je pincode.
 je bankrekeningnummer.

Hoeveel tegemoetkoming krijg je?
Het maximumbedrag van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden hangt af van je zorgzwaarte en je inkomen.
 Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor de tegemoetkoming. In de hoogste categorie gaat het om 560 euro per maand.
 Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en/of je partner.
Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon dus erg verschillen.
Als je de tegemoetkoming krijgt en je inkomen of gezondheidstoestand wijzigt, moet je dat melden of je aanvraag herzien.

Bron:  Agentschap zorg & gezondheid - Vlaamse sociale bescherming.
www.vlaamsesocialebescherming.be

maart 2017

Copyright © Seniorama vzw