Wij zijn er voor jou!

De veelzijdigheid van Seniorama steunt op vrijwilligers

Seniorama heeft een ingewikkelde structuur. Als vrijwilliger werk je in één of meerdere onderdelen van de organisatie en je voelt je goed in de groep waarbij je hoort. Voor velen onder ons is dit ook het belangrijkste van het vrijwilligerswerk: iets doen wat je graag doet en dat in het verlengde ligt van je beroep of juist iets doen dat heel ver staat van je professioneel leven. Een tweede motivatie is de inzet voor anderen: je wilt iets betekenen voor andere mensen via het vrijwilligerswerk dat je opneemt. Door de samenwerking met je groep krijg je collega-vrijwilligers, je krijgt een nieuw netwerk en interessante contacten.
In Seniorama werken vrijwilligers binnen een werkgroep aan een bepaalde taak en die taak is een onderdeel van de ruimere missie waar Seniorama voor staat.
Seniorama wordt binnen het woonzorgdecreet van de Vlaamse regering erkend als lokaal dienstencentrum en als dienst voor oppashulp. Die zorg staat voor thuiszorg: onze diensten en activiteiten zijn erop gericht om mensen te ondersteunen om, zo lang als zij dit zelf wensen, in hun vertrouwde omgeving en woning te blijven wonen.
Bij de oppasdienst zien we dit heel duidelijk: vrijwilligers zijn zorgend aanwezig bij ouderen, langdurig zieken en mensen met een beperking. Deze aanwezigheid is enerzijds een ondersteuning voor de zorgbehoevende persoon die vaak alleen is maar ook een ondersteuning voor de mantelzorger die daardoor tijd voor zichzelf kan nemen.
Het verhaal van het lokaal dienstencentrum is een stuk complexer.
Enerzijds biedt Seniorama diensten en informatie aan waardoor het mogelijk is langer op een aangename en veilige manier thuis te blijven wonen.
Anderzijds zorgen de activiteiten ervoor dat ouderen mentaal en fysiek actief blijven maar ook dat ze nieuwe relaties uitbouwen en in contact blijven met de samenleving en een ruime groep leeftijdsgenoten. Daarom zijn beide onderdelen een opdracht van elk lokaal dienstencentrum in Vlaanderen.
De stap naar de activiteiten van Seniorama beschermt tegen vereenzaming. Mensen blijven actief en door aan een activiteit deel te nemen vinden ze het belangrijk zich te blijven verzorgen. Via de activiteiten komen deelnemers in aanraking met de diensten en de informatie waarop ze kunnen beroep doen en blijven ze ook deel uitmaken van een groep, een netwerk, een gemeenschap.
Een mooi voorbeeld van de wederzijdse ondersteuning is het verhaal van de dame die vele jaren geleden het initiatief nam om binnen Seniorama te starten met een cursus aquarel omdat ze met hun bestaande groep een onderkomen zochten. Na vele jaren deelname aan de groep bleek dat het voor haar moeilijk werd de weg naar Seniorama alleen te vinden. Dus werd de buurtdienst ingeschakeld om haar te begeleiden. Haar familie vond het ook belangrijk dat ze regelmatig een evenwichtige maaltijd zou krijgen en dus werd afgesproken dat de buurtdienst haar regelmatig naar het middagrestaurant in Seniorama zou begeleiden. Beide initiatieven maken mogelijk dat ze thuis blijft wonen en nog steeds haar geliefkoosde hobby in groep kan blijven beoefenen.
De basis van de werking van Seniorama wordt gevormd door 30 werkgroepen van vrijwilligers.
Door de cel vrijwilligersbeleid wordt gewerkt aan de waardering van vrijwilligers voor elkaars inzet. Dit gebeurt op vraag van het personeel en de raad van bestuur. De complexe structuur van Seniorama brengt soms met zich mee dat men te veel terugplooit op de eigen kleine groep waarin men wekelijks werkt. De opdracht van het geheel wordt daardoor al eens uit het oog verloren. Ook de wens om goed te presteren met de eigen groep brengt soms elementen van concurrentie met zich mee, naar andere werkgroepen maar ook binnen de eigen werkgroep. De nood wordt gevoeld om samen met de contactpersonen van de vele werkgroepen na te denken over de organisatiecultuur binnen Seniorama. In vergaderingen van de cel vrijwilligersbeleid met de contactpersonen komt een beeld naar voor over wat als positief ervaren moet worden in de werkgroepen van vrijwilligers:
Teamwerk en overleg vindt men positief en noodzakelijk. Dit geeft aan de groep energie en enthousiasme. Bovendien ontstaan hierdoor nieuwe inzichten wat de deur openzet voor noodzakelijke veranderingen. Teamwerk vraagt aandacht voor uiteenlopende meningen, belangrijk is dat iedereen aan bod komt. Vanuit een discussie wordt een beslissing genomen. Vriendschap en waardering voor ieders competentie is een gevolg van een goede teamwerking. De transparantie van de verschillende taken in de groep is essentieel zodat die taken kunnen overgenomen worden door de andere leden indien nodig. Openheid om nieuwe leden aan te trekken is een ander positief gegeven. Nieuwe werkgroepleden moeten tijd krijgen om hun weg te vinden en een taak op zich te nemen waarin ze zich goed voelen.
Een aantal aandachtspunten werden naar voor gebracht:
- Communicatie tussen verschillende werkgroepen is erg belangrijk. De beslissingen van één werkgroep kunnen gevolgen hebben voor een andere groep. Soms dringen veranderingen zich op en moet het oude patroon losgelaten worden.
- Binnen een werkgroep is aandacht voor wat positief evolueert even belangrijk als wat er misloopt. Open communicatie wordt als noodzakelijk ervaren.
- Er moet extra aandacht gaan vanuit de organisatie naar vrijwilligers die door hun taak niet veel naar Seniorama komen.
- Evaluatie en feedback van activiteiten door de deelnemers is noodzakelijk. Sommige activiteiten worden nooit geëvalueerd wat als een tekort wordt gezien.
- Het kennen van competenties en vaardigheden van de leden van een werkgroep is belangrijk om deze te kunnen aanspreken.
Het belang van de taak van contactpersoon binnen een werkgroep wordt benadrukt:
Wat wordt van deze persoon verwacht:
Hij bewaakt dat het teamwerk en de beslissing van de groep centraal staat, en niet de individuele benadering. Van deze persoon wordt verwacht dat hij op een adequate manier een vergadering kan begeleiden.
Ook visie hebben over het doel van de werkgroep, oog hebben voor de vooruitgang van de werkgroep en deze punten bespreken met de groep is essentieel.
Elk lid van de werkgroep aan bod laten komen in de vergadering. Iedereen is even belangrijk. Er is geen hiërarchie binnen de groep.
Dit werk van de cel vrijwilligersbeleid is een belangrijke bijdrage om de werking binnen onze ingewikkelde organisatie goed te laten verlopen. Heel veel sterke punten in de huidige werking worden benoemd. Maar daarnaast is er evengoed aandacht voor wat er beter kan en welke belangrijke rol de contactpersonen daarin kunnen spelen.
In dit eerste jaar als voorzitter van Seniorama heb ik de kans gekregen om via informele, vriendschappelijke contacten en gesprekken te kunnen vaststellen dat de aantrekkingskracht, de sfeer en het belang van Seniorama voor een groep van onze lokale bevolking meer dan ooit fel geapprecieerd worden. Het maakt mij gelukkig dat deelnemers, vrijwilligers en personeel zich bij Seniorama thuis voelen en vertrouwen stellen in de aanpak en uitbouw.
Mijn dank gaat dan ook uit naar de meer dan 200 vrijwilligers voor hun inzet, enthousiasme en trouwe aanwezigheid. Dit maakt het mogelijk de Senioramawerking te realiseren.
Marlies Van Mechelen
Voorzitter

Vrijwilligers-login

Gebouwd met Drupal

Copyright © Seniorama vzw